Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Mạng lưới tiêu thụ | Tin tức | Liên hệ |
Sản phẩm
Liên kết website
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu
Google search
Quảng cáo
Bạn bè giới thiệu
Internet
Lý do khác
Số truy cập: 5991151
Tin tức » QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG 2017 - 2018
Theo quy định nhà nước người lao động trong doanh nghiệp khi thực hiện cổ phẩn hóa đăng ký mua cổ phần ưu đãi được trả dần trong vòng 10 năm, tính đến thời điểm 20 tháng 10 năm 2014 là thời hạn cuối cùng phải nộp tiền mua cổ phần ưu đãi  người lao động nghèo.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2; Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 26 tháng 4 năm 2013.....

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 - Căn cứ  Nghị quyết số: 02 ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng quản trị  công ty về  việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2;........

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược phẩm trung ương 2; Hội đồng quản trị Công ty  cổ phần Dược phẩm Trung ương 2  kính trình  Đại hội đồng cổ đông  Công ty thông qua phương án  không  sửa đổi, bổ sung Điều  lệ tổ chức và hoạt động Công ty. ........

Thời gian:8h00 đến 12h00 ngày 27 tháng 04 năm 2014 Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 trân trọng kính mời ông/bà tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2.   Thời gian:  8 giờ 00 ngày 27/4/2014   Địa điểm: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 tại Lô 27 khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà nội.  

Thông báo V/v: chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2012

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của ban kiểm soát theo quy định Điều 123 luật doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ưng 2Chương trình làm việc tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thư mời họp ĐH Đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011


Sản phẩm    Tin tức    

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 DOPHARMA
Địa chỉ: Số 9 Trần Thánh Tông - Phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội
Điện thoại: 04.9716279 , 04.9716291
Fax: 04.8211815
Designed by F.A.R., JSC - Leading the Web Market